Compliance – Greenwashing

Greenwashing er en betegnelse for vildledende markedsføring af aktiviteter eller produkter, der præsenteres mere miljøvenlige og/eller bæredygtig end de egentlig er.

Opdateret den 28/5-2024: Version 1

Markedsføringslovens (”MFL”) regulering af greenwashing


God markedsførings- og erhvervsskik (MFL §§ 3 og 4)

”Erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.”

“En erhvervsdrivende skal i sin handelspraksis over for forbrugerne udvise god erhvervsskik.”

Vildledende handlinger (MFL § 5 )

“En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.”

Vildledende udeladelser (MFL § 6)

”En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.”

Dokumentation af faktiske forhold (MFL § 13)

”Den erhvervsdrivende skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold.”

Vildledende handlinger (B2B) (MFL § 20)

”En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke være egnet til at vildlede, således at dette kan antages at påvirke andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd eller skade en konkurrent.”

Forbud mod vildledning

En vildledende handling kan f.eks. ske ved at et udsagn er upræcist og ikke tydeliggør hvilke produkter det vedrører, hvis udsagnet fremhæver egenskaber ved produktet som er uvæsentlige i forhold til belastning af miljøet eller hvis udsagnet overdriver.

Der skal foreligge dokumentation før udsagnet markedsføres, og dokumentationen skal være forståelig og fyldestgørende. Dokumentationen skal tillige udarbejdes og verificeres af uafhængig instans eller bekræftes på betryggende måde.

Dokumentationen skal opbevares mindst to år efter at markedsføringen er ophørt.

I skal være opmærksom på om udsagnet:

1. Indeholder urigtige oplysninger

2. Undlader eller skjuler væsentlige oplysninger

3. Præsenterer væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde

4. Vildleder i sin fremstillingsform

5. På anden måde er vildledende

Typer af udsagn:

Generelle udsagn:

Er ofte svære at dokumentere, da der ikke medfølger en forklaring eller konkretisering, fx ”miljøvenligt”, ”grønt”, ”bæredygtigt”. Kravet til dokumentationen vil oftest være en livscyklusanalyse af produktet eller ydelsen.

Generelle udsagn med forklaring:

fx ”Hjælp med at reducere CO2-udslippet” – forklaringen er ”vores transportløsninger udleder 40% mindre CO2 end XX”.

Konkrete udsagn:

Er lettest at dokumentere og kan fx være ”i løbet af de sidste 2 år har vi reduceret vores samlede CO2-udledning med 40%.”

Andre krav, som også skal overholdes:

• Må ikke kun have marginal betydning for klimaet og må ikke udelade væsentlig dokumentation (skal være væsentlig og relevant).

• Må ikke være fremkommet ved aktiviteter, der skader klimaet.

• Må ikke tilhøre særlig forurenende sektor.

• Må ikke være sædvanligt for tilsvarende produkter.

• Må ikke fremhæve det, hvis det følger af lovgivningen

• Udsagnet må ikke være for teknisk

Ny lovgivning:

I foråret 2023 kom EU-kommissionen med et forslag til et nyt direktiv om grønne anprisninger – der lægges her op til at grønne anprisninger skal kunne dokumenteres videnskabeligt og tredjepartscertificeres.

Links: EU-Kommissionen side

Denne guide kan ikke erstatte juridisk rådgivning, og der tages forbehold for fejl eller mangler. Spørgsmål til denne guide kan rettes til Danske Speditørers juridiske afdeling på tlf. 70131214. Vi opdaterer løbende, så hold dig opdateret via vores hjemmeside for at sikre, at du har den nyeste version.