Compliance – Hvidvask

De væsentligste EU-regler om hvidvask er implementeret i den danske hvidvasklov, hvis formål er at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Loven stiller en række krav, som skal overholdes – og Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne.

Opdateret den 28/5-2024: Version 1

Hvilke virksomheder er omfattet af hvidvaskloven

Hvidvaskloven finder anvendelse på de virksomheder, som erfaringsmæssigt er særligt udsatte for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Listen udvides løbende, men på nuværende tidspunkt omfatter listen hverken transportvirksomheder generelt, herunder heller ikke speditionsvirksomheder. Listen omfatter derimod blandt andet virksomheder indenfor den finansielle sektor, advokater, revisorer og ejendomsmæglere.

Se den opdaterede liste over omfattede virksomheder i hvidvaskolens § 1.

Forpligtelser under hvidvaskloven

De væsentligste forpligtelser under hvidvaskloven er oplistet herunder:

• § 7 – Risikovurdering:

Der skal foretages en risikovurdering med udgangspunkt i virksomhedens eller personens forretningsmodel og omfatte vurderingen af risikofaktorer, der er forbundet med kunder, produkter, tjenesteydelser og transaktioner samt leveringskanaler og lande eller geografiske områder, hvor forretningsaktiviteterne udøves. Risikovurderingen skal dokumenteres og løbende opdateres.

• § 8 – Skriftlige politikker, procedurer og kontroller:

Der skal udarbejdes skriftlige retningslinjer vedrørende en række af lovens forpligtelser, herunder bl.a. kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings-, og underretningspligt. De skriftlige politikker, procedurer og kontroller skal udarbejdes med udgangspunkt i risikovurderingen.

• §§ 10-21 – Kundekendskabsprocedurer:

Virksomheder og personer skal efter hvidvaskloven foretage kundekendskabsprocedurer på sine kunder.

Kundekendskabsprocedurerne skal foretages ved etablering af forretningsforbindelsen og indebærer bl.a. at der skal indhentes identitetsoplysninger på kunden, såsom navn, CPR-nr./CVR-nr., og efterfølgende skal der laves en kontrol af dette, f.eks. ved kørekort og/eller pas, opslag i CVR mv.

Der skal indhentes og kontrolleres identitetsoplysninger på fysiske personer, herunder reelle ejere, ligesom der skal ske klarlæggelse af en juridisk persons ejer- og kontrolstruktur samt indhente oplysninger om forretningsforbindelsens formål. Derudover er der krav om løbende ajourføring ud fra en risikovurdering, da det er en forpligtelse, der løber i hele kundeforholdet.

Det bemærkes, at omfanget af kundekendskabsprocedurerne varierer alt efter virksomhedens risikovurdering af den konkrete kunde.

Virksomheder og personer skal, når de behandler personoplysninger som led i deres forpligtelser efter hvidvaskloven, iagttage gældende regler for behandling af personoplysninger.

Du kan finde nærmere generel information om persondataloven på Danske Speditørers compliance-site under ”Databeskyttelse”.

• § 25 – Undersøgelse og notering:

Virksomheder skal undersøge usædvanlige forhold, herunder baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanlige aktiviteter. Formålet med undersøgelsespligten er at få fastslået, om det, der vurderes som værende usædvanligt, bliver til en egentlig mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, eller om det kan afkræftes. Virksomheden skal være opmærksom på, at en mistanke skal afkræftes helt, hvis der ikke skal ske underretning.

Virksomheder skal notere resultaterne af de undersøgelser, der foretages. Notatet skal indeholde de faktiske forhold og indeholde en konklusion. Derudover skal notatet kunne genopfriske hukommelsen og kunne give andre en forståelse af sagen.

• § 26 – Underretning:

Hvidvasksekretariatet skal omgående underrettes i tilfælde af kendskab, mistanke eller ved en rimelig formodning om hvidvask eller terrorfinansiering. Der skal ske underretning mht. aktiviteter og midler, der kan have eller har haft en tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme

Pligten til underretning gælder også selvom der alene er sket henvendelse fra en mulig kunde.

For at foretage underretning om hvidvask, skal din virksomhed eller myndighed først registreres som organisation. Efter godkendelse kan du oprette dig som bruger tilknyttet organisationen. Registrer dig her.

• § 30 – Opbevaring af dokumentation:

Virksomheder har pligt til at opbevare alle oplysninger, der er indhentet i forbindelse med kundekendskabsproceduren, herunder de indhentede identitets- og kontroloplysninger og kopi af foreviste legitimations dokumenter. Derudover skal virksomheden opbevare dokumenter mm., der har relation til undersøgelses- og noteringspligten.

Virksomheden skal opbevare de pågældende oplysninger i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør. Personoplysninger skal dog slettes 5 år efter forretningsforbindelsens ophør.

Virksomheder og personer skal, når de behandler personoplysninger som led i deres forpligtelser efter hvidvaskloven, iagttage gældende regler for behandling af personoplysninger.

Du kan finde nærmere generel information om persondataloven på Danske Speditørers compliance-site under ”Databeskyttelse”.

• § 35 – Whistleblowerordning

Virksomheder og personer med over 5 ansatte skal have en ordning, hvor deres ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser af hvidvaskloven.

Denne guide kan ikke erstatte juridisk rådgivning, og der tages forbehold for fejl eller mangler. Spørgsmål til denne guide kan rettes til Danske Speditørers juridiske afdeling på tlf. 70131214. Vi opdaterer løbende, så hold dig opdateret via vores hjemmeside for at sikre, at du har den nyeste version.