Compliance – International handel – import og eksportkontrol

Som speditør er man i risiko for at overtræde reglerne hvis man transporterer kritiske produkter eller transporterer gods til sanktionerede lande.

Opdateret den 28/5-2024: Version 1

Importkontrol

Importkontrol er restriktioner af import af specifikke godstyper til EU og Danmark.

Få information om regler og procedurer ved import til EU, herunder særlige krav til visse produkter, toldsatser mv. på Europa-Kommissionens hjemmeside her

Vær opmærksom på at der i Danmark kan findes krav indenfor forskellige områder, og at de enkelte styrelser som udgangspunkt ikke berører alle omfattede krav til import af et produkt, og man derfor skal søge vejledning hos alle relevante styrelser, fx hos Toldstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen.

Eksportkontrol

Eksportkontrol er restriktioner af eksport af specifikke godstyper til specifikke lande.

Det kan være forbudt at transportere kritiske produkter til specifikke områder eller at transitere produkterne gennem EU’s område.

Det er som udgangspunkt eksportørens ansvar at sikre at eventuelle eksporttilladelser er indhentet. Men speditøren kan i nogle tilfælde straffes for overtrædelse af reglerne, hvis speditøren havde konkret viden om eller en formodning om, at produkterne skal bruges til masseødelæggelsesvåben – og alligevel foretager transport/indgår aftaler om transporten/instruerer om transporten.

Der er også risiko for, at myndighederne forbyder en konkret transit, hvis de har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med masseødelæggelsesvåben.

Hvis man som speditør er i tvivl om produktet er omfattet af eksportforbud, så er det en god ide at bede eksportøren oplyse dette.

Læs mere om eksportregler på Europa-Kommissionens hjemmeside her

Sanktioner mod lande, juridiske og fysiske personer

Sanktioner er finansielle eller kommercielle begrænsninger eller restriktioner mod et land, stat, virksomheder eller personer. Sanktioner kan også pålægges gods og services.

De primære regulatorer af sanktioner, som har betydning for danske virksomheder er:

1. Den Europæiske Union

Danske virksomheder, med hovedkontor i EU, skal primært overholde EU’s sanktioner, både direkte og via krav fra fx bank og forsikringsselskab.

2. USA

Al aktivitet, der berører USA på den ene eller anden måde, er omfattet af USA’s sanktioner. Det gælder fx ved involvering af en amerikansk bank eller ved benyttelse af USD.

3. UK

Alle EU-virksomheder med aktivitet i UK skal også overholde UK-sanktioner. Det gælder også hvis virksomhedens internationale bank har filial i London, så skal UK-sanktioner overholdes for alle transaktioner gennem banken.

4. United Nations / FN

Alle lande er forpligtet til at implementere UN-sanktioner, men vil i praksis ikke have så stor betydning, da både EU, UK og US-sanktioner går videre end UN-sanktioner.

Ved eksport at produkter til lande, som er omfattet af sanktioner, kan speditøren ifalde ansvar, hvis speditøren vidste eller haft rimelig grund til at formode, at produkterne fx var omfattet af eksportforbud, eller at den pågældende modtager var omfattet af indefrysning.

Hvis man som speditør er i tvivl om modtager er omfattet af indefrysning, så er det en god ide at bede eksportøren oplyse dette.

Omgåelse af sanktioner

Det er også forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller følge er at omgå sanktioner , .

Eksempler på omgåelse kan være komplekse ejerstrukturer, nye forsyningsruter, efterspørgsel på særlige produkter, mistænksomme betalinger, skuffeselskaber, transit gennem ”omgåelseshub”.

Det kan f.eks. ske ved at en dansk virksomhed sælger bestemte produkter til en virksomhed i Indien, der som udgangspunkt er deklareret som slutbruger, men i praksis sendes produkterne videre til den reelle slutbruger i Rusland.

Q&A

1. Må speditøren hjælpe en sanktioneret kunde?

Nej

2. Hvad hvis kundens gods allerede er på speditørens lager?

Så må speditøren fortsat ikke hjælpe kunden, men ej heller skaffe godset af vejen

3. Hvad sker der hvis speditøren arrangerer transporter til/fra/via et sanktioneret land eller sted?

Speditøren vil som oftest modtage bøder

4. Er det speditørens opgave at tjekke at dennes kunde ikke er sanktioneret eller associeret med sanktioner?

Ja

Straf

Der findes mange forskellige konsekvenser ved ikke at overholde reglerne om sanktioner. Der kan være tale om bøder, fængsel i op til fire år, længerevarende undersøgelser og skade på omdømme.

Links

Denne guide kan ikke erstatte juridisk rådgivning, og der tages forbehold for fejl eller mangler. Spørgsmål til denne guide kan rettes til Danske Speditørers juridiske afdeling på tlf. 70131214. Vi opdaterer løbende, så hold dig opdateret via vores hjemmeside for at sikre, at du har den nyeste version.