LÆNGE VENTET HØJESTERETSDOM OM SPEDITØRPANT

LÆNGE VENTET HØJESTERETSDOM OM SPEDITØRPANT

Oprettelsesdato

14.02.2014 - 13:28

 

I denne uge afsagde Højesteret dom i en sag, hvor spørgsmålet om en speditørs pant i medfør af NSAB 2000 § 14 og tilbageholdsretten på den ene side og en banks virksomhedspant på den anden side blev behandlet. 

Den 12. februar 2014 afsagde Højesteret dom i den meget ventede afgørelse mellem virksomhedspanthaver og speditør, der endelig skulle fastlægge hvem der har ret til fyldestgørelse i gods under transport eller på lager såfremt transportkøber går konkurs. 

For nærmere baggrund om sagen henvises til vores tidligere artikel herom, som du kan læse HER.

Højesteret ændrede Vestre Landsrets dom, således at speditøren fik adkomst til at søge sig fyldestgjort i godsets værdi (godset var i denne sag blevet solgt, og pengene deponeret på en konto efter aftale mellem speditøren og banken, der havde virksomhedspant). 

Resultatet skyldtes ikke den aftalte  håndpanteret i NSAB 2000 § 14, men derimod den ulovbestemte tilbageholdsret. 

De ni deltagende Højesteretsdommere lagde vægt på, at det arbejde som speditøren havde udført havde været værdiskabende for varerne eller i hvert fald værdibevarende. Således havde speditørens udestående været til gavn for alle med interesse i godset, herunder virksomhedspanthaver (banken), som derfor måtte respektere speditørens omkostninger. Herudover anførte Højesteret, at tilbageholdsretten kunne gennemtrumfes på godset på lageret til trods for, at det udestående som speditøren havde mod fallenten, i vidt omfang ikke relaterede sig til det oplagrede gods. Højesteret udtalte i den forbindelse, at det samlede arbejde som speditøren havde udført for den nu fallerede kunde havde en så nær tilknytning til det oplagrede gods, at det var underordnet om udestående konkret henførte sig til godset på lageret eller ej. 

Konsekvensen af dommen er en potentielt stor indskrænkning af anvendelsesområdet for speditørens håndpant i medfør af NSAB 2000 § 14. 

Omvendt er anvendelsesområdet for tilbageholdsretten blevet væsentligt udvidet, således at speditørens sikkerhed i kundernes gods i mange henseender formentlig fremover er bibeholdt i praksis. 

En dybere analyse af dommen og dens konsekvenser kommer i næste udgivelse af Speditionsret.

Den 3. april 2014 afholder Danske Speditører Transportjuridisk Mødedag 2014 i Kolding. I den forbindelse tilbyder vi alle deltagere og medlemmerne af Danske Speditører, at deltage på et 1 times arrangement efterfølgdende. Her vil ovenstående Højesteretdom blive gennemgået. Det sker i tidsrummet 15.30 - 16.30 på Comwell Kolding.