4-0 sejr til Danske Speditører i rapport fra EU Kommissionen vedrørende cabotage

4-0 sejr til Danske Speditører i rapport fra EU Kommissionen vedrørende cabotage

Oprettelsesdato

16.04.2014 - 13:25

 

Danske Speditører udsendte i sidst uge en Fragtmail, hvor de forventede hovedkonklusioner i en rapport fra EU Kommissionen vedrørende international vejtransport blev beskrevet. Denne beskrivelse tog sit udgangspunkt i artikel, som blev bragt i Børsen den 10. april 2014:

”Nu er rapporten blevet offentliggjort og vi glæder os hos Danske Speditører over følgende fire udvalgte udmeldinger vedrørende cabotage:

-Kommissionen og EU kan hjælpe ved at præcisere de regler, som forstås, fortolkes og gennemføres forskelligt i de forskellige medlemsstater.

-Ifølge en nylig undersøgelse fra Europa-Parlamentet, er omkostningerne ved de resterende begrænsninger for cabotagekørsel ca. 50 mio. EUR pr. år.

-Ved at ophæve begrænsningerne for cabotagekørsel, så det bliver nemmere for vejtransportvirksomhederne at kombinere ladninger og udnytte returkørslen, kan man bidrage  til at nedbringe antallet af tomkørsler.

-Fjernes disse begrænsninger, bliver det også muligt at optimere styringen af vognparkerne og dermed samlet set gøre logistikken inden for EU's økonomi mere effektiv. Dette vil være med til at sikre, at EU fortsat er et attraktivt    sted for produktion og handel.

Det fremgår nu af den officielle rapport fra EU Kommissionen, at reglerne skal gøres klare på cabotageområdet, at begrænsningerne for cabotagekørsel har store omkostninger, at en ophævelse af disse begrænsninger vil bidrage til færre tomkørsler og at fjernes de nationale og internationale begrænsninger, vil dette medføre en optimering af konkurrenceevnen for international vejtransport.

Denne udmelding er helt i tråd med de synspunkter som Danske Speditører, tit og ofte, har bidraget med i den offentlige debat vedrørende cabotage.

Vi hilser derfor udmeldingen fra EU Kommissionen velkommen” udtaler Danske Speditørers politiske chef Peter Nielsen.  

Rapportens hovedkonklusioner:

-De håndhævende myndigheder i medlemsstaterne må øge indsatsen for at håndhæve den eksisterende lovgivning på en mere effektiv og ensartet måde. 

-Kommissionen og EU kan hjælpe ved at præcisere de regler, som forstås, fortolkes og gennemføres forskelligt i de forskellige medlemsstater. 

-Arbejdsmiljøbestemmelserne skal anvendes bedre i vejtransportsektoren, hvis den skal kunne tiltrække nye chauffører og være i stand til at imødekomme den forventede efterspørgsel efter godstransport i fremtiden. 

-EU har muligheden for at forbedre effektiviteten af sin økonomi og reducere drivhusgasemissionerne fra transport.

Fakta og tal:

-Næsten tre fjerdedele (72 %) af al varetransport i EU foregår som vejtransport, hvor den årlige omsætning er 300 mia. EUR, svarende til ca. 2 % af EU's BNP. 

-Landtransport, som vejgodstransport er en del af, er den eneste transportform, hvor produktiviteten er faldet siden 2001 (-0,2 %). 

-National transport tegner sig for 67 % af vejtransporten i EU. Udenlandske godstransportvirksomheders adgang til nationale markeder er imidlertid meget begrænset. 

-Tunge godskøretøjer kører ofte tomme. 20 % af alle lastbiler i EU kører tomme. Inden for national transport stiger denne andel til 25 %. 

-Der er ca. 600 000 virksomheder i vejtransportsektoren, hvoraf en stor del små og mellemstore, og den beskæftiger op mod tre millioner mennesker. 

-Vejtransporten står over for en mangel på chauffører i den nærmeste fremtid. Chauffører er en aldrende befolkning, og vejtransport anses ikke for at være et attraktivt erhverv. Arbejdsvilkårene opfattes som svære, og   medlemsstaterne gennemfører ikke arbejdsmiljøbestemmelserne konsekvent. 

-Ifølge en nylig undersøgelse fra Europa-Parlamentet er omkostningerne ved de resterende begrænsninger for cabotagekørsel ca. 50 mio. EUR pr. år. 

-Ved at ophæve begrænsningerne for cabotagekørsel, så det bliver nemmere for vejtransportvirksomhederne at kombinere ladninger og udnytte returkørslen, kan man bidrage til at nedbringe antallet af tomkørsler. 

-Fjernes disse begrænsninger, bliver det også muligt at optimere styringen af vognparkerne og dermed samlet set gøre logistikken inden for EU's økonomi mere effektiv. Dette vil være med til at sikre, at EU fortsat er et attraktivt sted for produktion og handel.