Cabotage - Bøder – Sikkerhedsstillelse – Rigspolitiet har svaret Danske Speditører

Cabotage - Bøder – Sikkerhedsstillelse – Rigspolitiet har svaret Danske Speditører

Oprettelsesdato

13.01.2014 - 11:47

 

Danske Speditører har i en længere periode været i dialog med Rigspolitiet, vedrørende retstilstanden i forbindelse med politiets udskrivning af bøder i forbindelse med cabotagekontroller.

Danske Speditører har den 10. december 2013 udsendt en pressemeddelelse om, den efter vores opfattelse, manglende retssikkerhed på området.

Rigspolitiet har nu i et brev til Danske Speditører anerkendt, at der et behov for mere klare retningslinier på området og Rigspolitiet vil i starten af 2014 udsende en præciserende meddelelse, til de tre tungvognscentre.

I brevet til Danske Speditører tilkendegiver Rigspolitiet en meget vigtig og positiv information. Rigspolitiet gør det klart i deres brev, at speditøren ikke indtager en partsstatus på det tidspunkt, hvor der udstedes et bødeforlæg.

Speditøren kan derfor ikke stille sikkerhed eller betale bøden og så efterfølgende indbringe sagen for retten for at få afklaret skyldsspørgsmålet.

Det er alene den sigtede, der kan påberåbe sig denne ret.

Politiet kan omvendt heller ikke rette henvendelse til speditøren med henblik på, at indhente betaling af bøden i umiddelbar forlængelse af bødeudstedelsen.

Dette har Danske Speditører en klar forventning om, vil blive beskrevet i den meddelelse, der inden længe udsendes fra Rigspolitiet.

Danske Speditører forventer at det klart fremgår i ovenstående meddelelse, at betaling eller sikkerhedsstillelse vedrørende en bøde kun kan foretages af den sigtede, hvis muligheden for en efterfølgende prøvelse af skyldsspørgsmålet skal opretholdes.

Et skridt i den rigtige retning     

Rigspolitiets udmelding i deres brev til Danske Speditører, er et positivt skridt i den rigtige retning.

Rigspolitiets kommende meddelelse til de tre tungvognscentre må forventes at få den konsekvens, at Danske Speditørers medlemmer fremover ikke vil blive kontaktet af politiet, i forbindelse med betaling af et bødeforlæg.

Dette må klart kunne tolkes ud fra det brev der nu er modtaget fra Rigspolitiet. Politiet må kun kontakte chaufførens vognmand med henblik på en betaling af bøden på stedet, eller for at indhente en sikkerhedsstillelse for bøden.

Danske Speditører ser frem til, at politiet frem over vil administrere reglerne på denne måde, da speditørerne i disse sager, ikke er et retssubjekt i sagen og derfor ikke har en sigtets rettigheder.   

Danske Speditører fortsætter dialogen med Rigspolitiet

Danske Speditører vil i vores fortsatte dialog med Rigspolitiet i denne sag opfordre til, at bødeforlæg der udskrives i disse sager (på dansk og engelsk), bliver påført en klar vejledning om ovenstående gældende regler. Danske Speditører vil også foreslå, at det af bødeforlægget fremgår, hvordan der kan stilles sikkerhed for bøden. Disse oplysninger er ikke tilgængelige på de bødeforlæg der i dag udstedes af politiet.