Opdateret 3/7 og 30/6 2020: Vigtig ændring om import af vin fra lande uden for EU

Opdateret 3/7 og 30/6 2020: Vigtig ændring om import af vin fra lande uden for EU

Oprettelsesdato

17.06.2020 - 12:07

Fødevarestyrelsen udsendte den 16. juni 2020 en ny, midlertidig ordning med en procedure for import af vin fra lande uden for EU.  

Opdateret 3. juli 2020 med oplysningen om, at Fødevarestyrelsen præciserer, at importøren, evt. en speditør på importørens vegne, meddeler Fødevarestyrelsen på samme mailadresse, når et originaldokument er modtaget. Det originale dokument opbevares sammen med den tilsvarende kopi i 5 år.

Opdateret 30. juni 2020 med oplysningen om, at Fødevarestyrelsen pr. 29, juni 2020 på foranledning af Danske Speditører har ændret proceduren til at gælde for import af vin, hvor aftale om køb er indgået senest 16. juni 2020.

Ordningen betyder, at vin, som der er indgået aftale om køb af før 16. juni 2020, kan indføres, selvom det originale VI 1-dokument og evt. det original VI 2-uddrag ikke foreligger. De praktiske formaliteter ved import af vin varetages ofte af en speditør på vegne af importøren. Opfyldelsen af pkt. 8 i den reviderede procedure, der blev fremsendt d. 29. juni 2020, når det gælder opbevaringen af VI 1-dokumenterne; både det foreløbige og det originale, påhviler importøren. Importøren, evt. en speditør på importørens vegne, meddeler Fødevarestyrelsen på samme mailadresse, når et originaldokument er modtaget. Det originale dokument opbevares sammen med den tilsvarende kopi i 5 år.

Læs den nye procedure HER.

Forhistorien er, at importører af vin fra tredjelande skal overdrage et dokument, VI 1-dokumentet, der beskriver vinens oprindelse, alkoholprocent, m.v., til toldmyndighederne, for at vinen kan toldbehandles for indførsel til EU.  Da myndigheder og analyselaboratorier i eksportlandene, særligt Australien og Sydafrika, lukkede ned i løbet af marts og april 2020, som en følge af COVID-19, blev de nødvendige VI 1-dokumenter ikke længere udstedt i original papirform, og hvor disse er nået at blive udstedt, er dokumenterne strandet i eksportlandet, som en følge af at kurertjenester blev lukket ned med begrænsningerne af flytrafikken.

31. marts 2020 udsteder EU-Kommissionen en gennemførelsesforordning, der bekræfter, at alle andre fødevarer, der ligeledes skal indføres attesteret af et VI -dokument, nu kan indføres alene ved præsentation af kopier indtil COVID-19-situationen normaliseres.  Denne forordning undtager vin, men det fremgår ikke særlig tydeligt, hvilket der efterfølgende har betydet, at det, grundet en misforståelse, har været muligt at få vinen fortoldet i Danmark frem til starten af juni 2020. 

Fødevarestyrelsen har siden forordningen blev bekendtgjort søgt en bekræftelse fra Kommissionen på, at vin også skulle være omfattet af forordning, men 27. maj 2020 kom svaret fra Kommissionen, at vin er undtaget.  Det er derfor fortsat er gældende, at det originale VI 1-dokumentet skal overdrages til toldmyndighederne ved indførsel til EU.  Herefter meddelte Fødevarestyrelsen toldmyndighederne i Danmark, at de skulle stoppe al indførsel af vin fra tredjelande, hvor det originale VI 1-dokument ikke kunne præsenteres.

Efter en lang dialog med Fødevarestyrelsen er det lykkedes medlemmer af Danske Speditører og betydningsfulde importører, at få Fødevarestyrelsen til at udarbejde en midlertidig procedure, der skal sikre, at vin, der allerede ar afsendt fra tredjelande, hvor der, som følge af COVID-19-nedlukninger, ikke er udstedt og fremsendt originale VI 1-dokumenter, kan komme ind i Danmark og omsættes. 

Fødevarestyrelsens nye ordning fra 16. juni. 2020, og den bekendtgjorte midlertidige procedure, omfatter kun vin, som der er indgået aftale om køb af senest 16. juni 2020.  Det er derfor meget vigtigt, at importører, men også speditøren, der forestår fortoldningen ved ankomst til Danmark, sikrer sig, at der fremover kun afskibes forsendelser af vin fra tredjelande, hvor der er udstedt et VI 1-dokument, og hvor det er muligt at få det originale dokument til Danmark i god tid inden fortoldning.

Fødevarestyrelsen har endvidere bekræftet, at der ikke noget i vejen for, at speditøren varetager proceduren, men det er i så fald nødvendigt, at speditøren i mailen angiver importørvirksomheden ved tilkendegivelse pr. mail overfor Fødevarestyrelsen iht. den nye procedure, se link i første afsnit.

Danske Speditører følger sagen, og vi har meddelt Fødevarestyrelsen, at fristen for at reagere på denne ordning er meget kort.  Oplever du problemer med denne ordning og den nye procedure, er du velkommen til at kontakte Danske Speditører på 70 13 12 14.

Nedenfor kan du læse brevet fra Fødevarestyrelsen, der bekendtgør den nye procedure.

 

Fødevarestyrelsen d.16. juni 2020

J. nr. 2020-29-22-01049

Til vinimportører og speditører

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/4661) trådte i kraft den 31. marts 2020. Der har siden hersket usikkerhed om, hvorvidt bestemmelserne i denne forordning også er gældende for import af vin, og om vin dermed kan toldbehandles på baggrund af kopier af de originale dokumenter (VI 1-dokumenter). På grund af den usikkerhed, der har været om de gældende regler, vil Fødevarestyrelsen tillade, at partier af vin, der efter den 31. marts 2020 er ankommet til Danmark eller er afskibet fra tredjelande til Danmark kan toldbehandles på baggrund af kopier af de originale dokumenter (VI 1-dokumenter), eller for Sydafrikas vedkommende VI 1-dokumenter, der er verificeret med en QR-kode. Dette gælder kun for sendinger, der er afskibet frem til og med dags dato. For partier, der er afskibet til Danmark efter dags dato [16. juni 2020] vil herefter gælde, at toldbehandling alene kan ske på baggrund af de originale dokumenter (VI 1-dokumenter).

De nærmere procedurer for de partier, der er omfattet af den periode, hvor toldbehandling kan ske på baggrund af kopier af de originale dokumenter eller dokumenter med QR-kode, (VI 1-dokumenter), vil blive udarbejdet i samarbejde med Toldstyrelsen, og vil som udgangspunkt blive identisk med de procedurer, der er fastsat i forordning (EU) 2020/466.

Fødevarestyrelsen er fortsat i dialog med Kommissionen om situationen, og den procedure, der gælder efter dags dato, vil blive justeret, hvis der kommer nye udmeldinger fra Kommissionen.

  1. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 af 30. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger til begrænsning af risici for menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærden i forbindelse med visse alvorlige forstyrrelser i medlemsstaternes kontrolsystemer som følge af coronavirussygdommen (covid-19)

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede

Erik Krabbe Andersen

+45 72 27 69 00   | fvst.dk/kontakt