Nyhedsbrevet "Speditionsret"

Speditionsret er Juridisk Afdelings nyhedsbrev, som løbende opdaterer om ny lovgivning, retspraksis og øvrig juridisk udvikling, som har indflydelse på speditørernes praktiske hverdag. 

*Fremtidige udgaver sendes pr. mail til medlemmer, og offentliggøres ikke længere her.

2021:

Speditionsret nr. 61

 • Læsning, losning, sikring og surring
 • Er speditøren ansvarlig, hvis det ikke kan bevises hvornår skaden er sket?
 • Luften stiger

2020:

Speditionsret nr. 60

 • Kilo eller kolli?
 • Grov uagtsomhed i CMR-loven - ny retspraksis på området

2019:

Speditionsret nr. 59

 • Incoterms 2020
 • Nye ansvarsbegrænsninger for international luftfragt pr. 28. dec. 2019

Speditionsret nr. 58

 • Dansk speditørvirksomhed dømt for medvirken til vognmandsvirksomheds overtrædelse af Godskørselsloven
 • Interkontinental jernbanetransport - Kort om ansvar og ansvarsfrihedsgrunde

2018: 

Speditionsret nr. 57

 • CMR: Speditør dømt for grov uagtsomhed
 • Parkering - 25 timersreglen: Nye afgifter for parkering af lastbiler

Speditionsret nr. 56

 • Speditøren som formidler i henhold til NSAB
 • Brand i trailer parkeret i Larvik
 • Brexit: Force majeure- og Hardship-klausuler

Speditionsret nr. 55

 • Ny lov om forsikringsformidling
 • Ny dom om vedtagelse af standardvilkårene DHAB

Speditionsret nr. 54

 • Speditøren som formidler anno 2018
 • Cabotagesagen mod Danmark
 • Transportjuridisk Mødeklub - del viden og bliv selv en bedre speditør

2017:

Speditionsret nr. 53

 • Nye Standardbetingelser pr. 1. oktober 2017 i Storbritannien
 • Gæsteartikel: Nye BIFA-betingelser i 2017
 • Kan man se en lugt? - Analyse af CMR-lovens § 38

Speditionsret nr. 52

 

 • If it is container traffic, you should not use FOB
 • Er standarddækningerne din ven eller fjende? Forsikringsmarkedet – risici, udfordringer og muligheder
 • Ordregiver fik kaffen galt i halsen!

Speditionsret nr. 51

 • Grov uagtsomhed ved CMR-transporter
 • Jernbanetransport - Et blik på COTIF-CIM-reglerne og SMGS-reglerne

2016:

Speditionsret nr. 50

 • Speditørens rolle i containervejning
 • Vognmand ansvarlig for skade som først indtraf i senere transportled

Speditionsret nr. 49

 • Tilbageholdsret -  NSAB 2015
 • SOLAS - Containervejning
 • Ansættelsesklausuler
 • Toldfuldmagter

Speditionsret nr. 48

 • Vedtagelse af NSAB 2015
 • Moms på erstatningskrav
 • MOL Comfort - Transportør holdt ansvarlig
 • FAQ: Få svar på ofte stillede spørgsmål om NSAB 2015

2015:

Speditionsret nr. 47

 • Særudgave om NSAB 2015 - få overblikket

Speditionsret nr. 46

 • Afgørelse fra EU-domstolen om speditørers fradrag for moms
 • EU toldkodeksen i dansk kontekst
 • Transportørens varetægtsperiode

Speditionsret nr. 45

 • Velkommen til Speditionsret
 • Cabotage - Kravet om klar dokumentation behandlet i ny afgørelse
 • NSAB 2000 - Henviser du til NSAB 2000 i dine E-mails? Ny dom om vedtagelsen af NSAB 2000

Speditionsret nr. 44

 • CMR-lovens forældelsesregler
 • Hæfter speditøren for importmoms? 
 • Gods transporteret på dæk ikke omfattet af vareforsikringen

2014

Speditionsret nr. 43

Speditionsret nr. 42

Speditionsret nr. 41

 • Velkommen til Speditionsret
 • Højesteret redviderer retsstillingen angående speditørens kreditsikring i kundens gods
 • Ny højesteretsdom: Grov uagtsomhed i forbindelse med forsinkelse under CMR-transport 
 • Oplysninger om transporters gennemførelse

2013

Speditionsret nr. 40

 • Velkommen til Speditionsret
 • Vognmands ophævelse af transportaftale med speditør var uberettiget
 • Standardbetingelser og "agreed documents" (f.eks. NSAB 2000)
 • Opstår toldskyld på MIO eller forsendelse 

Speditionsret nr. 39

 • Velkommen til Speditionsret
 • Dom om ansvaret for mangler ved containere
 • Speditører og demurrage - dom om rådgivning ved containerleje
 • Dom angående ansvarsbegrænsning i søloven

Speditionsret nr. 38

 • Velkommen til Speditionsret
 • MOL Comforts forlis
 • Sikkerhedsstillelse for bøde udstedt i henhold til godskørselsloven
 • Ny højesteretsdom om rederis varetægtsansvar for henstillede løstrailere

Speditionsret nr. 37

 • Velkommen til Speditionsret - Djævelen ligger i detaljen
 • Pas på det med småt - særligt i de hurtige handler
 • Udlevering af gods uden forevisning af originalt konnosement
 • Hvem skal give særlige oplysninger ved transport af højværdigods?
 • Ny dom om dækning under Speditøransvarsforsikringen

2012

Speditionsret nr. 36

 • Velkommen til Spedtionsret
 • Skadessager - hvem skal bevise hvad?
 • Gode råd til claimbehandling
 • Bøde til chauffør og vognmandsfirma ikke anset som dobbeltstraf selvom chaufføren var medejer af vognmandsfirmaet

Speditionsret nr. 35

 • Velkommen til Speditionsret - Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler
 • Indførelse af elektroniske fragtbreve (og andre) dokumenter i henhold til CMR-loven
 • Domme om speditionsretlig "networking"
 • Ny højesteretsdom om køre-/hviletid

Speditionsret nr. 34

 • Velkommen til Speditionsret - Hvornår er det for varmt?
 • Ny dom om temperaturreguleret CMR-transport
 • Speditørens retsstilling ved temperaturregulerede transporter
 • Kan man komme ud af en tidsbegrænset eksklusivaftale?
 • Den nye toldbehandlingsbekendtgørelse

Speditionsret nr. 33

 • Velkommen til Speditionsret - Hvem skal have godset udleveret?
 • Ny Højesteretsdom om udlevering af gods uden afsenders tilladelse i transportørens favør
 • Højesteretsdom om grov uagtsomhed
 • Juridiske forhold ved transport af "Dual Use"-produkter
 • Landsretsdom tilsidesætter speditørpant for virksomhedspant - sagen anket til Højesteret
 • Speditørers anvendelse af fragtbørser - forsikringsmæssige aspekter

 

2011Speditionsret nr. 32

 • Velkommen til Speditionsret - Spedition er meget andet end transport
 • Om speditørens (straf-)ansvar i forbindelse med indfortoldning
 • EU-varesælgers pligt til dokumentation ved EX-WORKS-forsendelser
 • Flyselskabers opkrævning af fragt og gebyrer ved "No Show"
 • Juridiske faldgruber ved lagerhotelaftaler - særligt i relation til håndpant

Speditionsret nr. 31

 • Velkommen til Speditionsret - Ansvarsgennembrud og medvirken
 • Ny dom om grov uagtsomhed i henhold til CMR-loven
 • Udleveringsansvar
 • Er speditøren ansvarlig for vognmandens overtrædelse af ADR-reglerne?

Speditionsret nr. 30

 • Fupfirmaer på spil i transportbranchen
 • Modregning
 • Fejl ved start af forsendelser
 • Er vareforsikringsbetingelserne Institute Cargo Clauses (A) klar til revision?

2010

Speditionsret nr. 29

 • Ny dom om grov uagtsomhed under CMR-transport
 • Ordregiver pålagt at betale erstatning for manglende iagttagelse af opsigelsesvarsel i samarbejdsaftale
 • Nye momsregler (fortsat)
 • Fast inkassoabonnement via Speditørernes Retsværn

Speditionsret nr. 28

 • Retlig håndtering af ansvar over for ”lavtgående fly”
 • Gælder NSAB 2000 over for udenlandske kunder?
 • Askeskyer og lufttransport
 • Nye momsregler
 • Forbrugerklagenævnet anerkender CMR-lovens anvendelighed også overfor forbrugere
 • Speditionsretlig ”networking”

2008

Speditionsret nr. 27

 • Højesteretsdom om multimodalt transportforløb – ”lavtgående fly”
 • Forældelse af fragtkrav
 • Pas på hvad du står inde for
 • Kend din kunde
 • NSAB 2000 kræver vedtagelse

Speditionsret nr. 26

 • Siden den 1. januar 2008 er det blevet lidt nemmere at være kreditor
 • Modregning – speditørernes retsstilling
 • AEO-certificering – fordele i den daglige toldbehandling?
 • Ny dansk lov om forældelse pr. 1. januar 2008

Speditionsret nr. 25

 • NSAB §10 – hvem er ordregiver?
 • ”Din chauffør har beskadiget én af vores lygtepæle"
 • Reklamation og bevisbyrde ved CMR-transporter

2007

Speditionsret nr. 24

 • Debitoropfølgning
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Farligt gods – interessant dom fra Højesteret
 • Varesælgers standsningsret – speditørens dilemma

Speditionsret nr. 23

 • Speditøren og forældelse
 • Erstatningspligt og ved forsinkelse
 • Danske Speditørers responsumudvalg
 • Værneting i henhold til Søloven for retssag om godsskade opstået under multimodal transport

2006

Speditionsret nr. 22

 • Transportaftaler og højkonjunktur
 • Værnetingsaftaler om Sø- og Handelsretten i København
 • Ændring af COTIF-CIM trådt i kraft
 • Arkivering af transportdokumenter

Speditionsret nr. 21

 • Ansvar og forsikring
 • Bemærkelsesværdig tysk fortolkning af bestemmelsen om grov uagtsomhed i CMR
 • Erstatning i forbindelse med forsinkelse af luftfragt
 • Danske Speditørers kautionsordning

Speditionsret nr. 20

 • Gode tider, men…
 • Agentaftaler og transportydelser
 • Transport og arbejdsskader – arbejdsskadeforsikring
 • David og Goliat – spedition for privatkunder
 • Ændring i luftfartslovens bestemmelse om grov uagtsomhed
 • Virksomhedspant

Speditionsret nr. 19

 • Transport og logistikaftaler
 • Omsider dom i ”Lille-Dan”-sagen
 • Danske speditørers ret til begrænsning af ansvaret ved grov uagtsomhed
 • Er erstatning pga. af manglende pallebytte omfattet af CMR-loven/NSAB 2000?
 • Toldtarifering

2005

Speditionsret nr. 18

 • Regelharmonisering i Østersø-området
 • Speditørens panteret
 • Gyldigheden af indscannede underskrifter på CMR-fragtbreve

Speditionsret nr. 17

 • Speditørers ret til fragtbetaling
 • Forsikringsdirektiv
 • Cabotagekørsel
 • Fremtidig succes med uafsluttede T-forsendelser

Speditionsret nr. 16

 • Besøgsrunde blandt medlemmer af Danske Speditører
 • Sporbarhed ved transport og oplagring af fødevarer
 • Nye inkassoregler – ved årsskiftet lettes inkassoprocessen for mindre, ubestridte fordringer
 • Servicetrappen – en dansk realitet
 • Retssag vundet for medlem af Danske Speditører i Københavns Byret

2004

Speditionsret nr. 15

 • Forsikringsagentens informationspligt – nye regler pr. 1. januar 2004
 • Når udenlandske modparter spekulerer i sagsomkostningerne
 • Incoterms 2000 DDU – hvem betaler for hvad?
 • Ny toldkodeks på vej – de væsentligste ændringer
 • Aftalefriheden i certepartier contra konnossementer
 • Har Deres virksomhed problemer med uafsluttede T-sager?

Speditionsret nr. 14

 • Speditionsret – på banen igen
 • Strid om ubetalte regninger ender ofte med ordene: ”Så er det nok – nu ryger den sag til inkasso!”
 • Skal speditøren fakturere sælger for udlæg til terminal fee for af- og pålæsning af varer solgt ”FCA Danish Airport”
 • Hvordan sikres at NSAB 2000 er vedtaget mellem speditør og transportkunde?
 • Hurtig og effektiv stillingtagen til reklamation betaler sig!

2002

Speditionsret nr. 13

 • Speditørens panteret – bøjet i neon
 • Succesful IT-implementering? EDB-kontrakten er afgørende
 • Det nye forsendelsessystem på EDB

Speditionsret nr. 12

 • Er EU’s præferenceregler gået i fisk?
 • Ventepenge
 • Ny lovgivning om renter og gebyrer

Speditionsret nr. 11

 • Tabt eksportrestitution for landbrugsvarer
 • Nye regler om præcisering af ansattes arbejdsvilkår
 • FBL – det multimodale transportdokument

Speditionsret nr. 10

 • Juridisk afdeling – status efter 4 år
 • Arbejdsmiljø og arbejdspladsvurdering
 • Ansættelsesbeviser
 • Sikkerhedskrav ved lufttransport af gods