Compliance – Force majeure og ekstraordinære situationer

Vi oplever gang på gang forskellige former for ekstraordinære situationer, som har betydning for speditørerne samt deres leverandører og kunder. Det kan både være begrænsning af transportvejene, nye IT-systemer og særlige former for godsskader. Som speditør er det utroligt vigtigt at sikre sig, at man er compliant når situationerne opstår for at minimere egne risici.

Vi udgiver løbende både nyheder, afholder arrangementer og webinarer, hvor force majeure og ekstraordinære situationer berøres.

Opdateret den 28/5-2024: Version 1

Speditørens informationspligt overfor ordregiver

Når der forventes eller opleves en ekstraordinær situation, en forsinkelse eller anden udfordring, som vil påvirke transportydelsen, er udgangspunktet at kunder bør orienteres straks muligt og efter bedste evne. Danske Speditører anbefaler altid speditørerne at have løbende dialog med kunderne, da forholdene hurtigt kan ændre sig, for sammen at aftale hvad der skal ske med den enkelte transport.

Dette følger af såvel den almindelige obligationsretlige loyalitetsforpligtelse mellem kontraktsparter, såvel som af NSAB 2015 § 6, stk. 1. Denne informationspligt skal sikre, at ordregiveren kan træffe de nødvendige beslutninger med henblik på at begrænse sit tab bedst muligt.

Speditørens ansvar i forbindelse med ekstra omkostninger

Hvis der opstår en situation, hvor der pålægges ekstraomkostninger for at fuldføre transportopgaven, er følgende gældende:

NSAB 2015, § 12:

”For arbejde, der bevisligt ligger udover, hvad der udtrykkeligt er aftalt, eller som normalt er omfattet af speditørens opdrag, inklusive ekstra omkostninger for opgaver udført af speditøren inden for rammerne af aftalen og kontrakten, har speditøren krav på særskilt vederlag.”

Speditørens ansvar i forbindelse med tab, beskadigelse eller bortkomst

Udgangspunktet i transportlovgivningen er, at speditøren er ansvarlig for tab som opstår i dennes eller medkontrahenters varetægt. Der findes dog en række undtagelsesbestemmelser, i hhv. NSAB 2015 såvel som anden transportlovgivning.

Speditørens ansvar i forbindelse med forsinkelse

En af de udfordringer der ofte opstår ifm. Ekstraordinære eller uforudsete situationer, er at planlagte transporter forsinkes, og her er det relevant for speditøren at være opmærksom på sit ansvar overfor ordregiver samt speditørens erstatningsbegrænsning.

Speditøren er som udgangspunkt ansvarlig for forsinkelse med afhentning og aflevering, som følger af NSAB 2015 § 15, stk. 1:

”Speditøren er ansvarlig som kontraktspart i henhold til §§ 2 og 16 – 21 for bortkomst, forringelse eller skade på godset, som indtræffer fra det tidspunkt, hvor godset overtages og indtil godset afleveres, samt for forsinkelse med afhentning og aflevering.”

Hvis det på grund af den ekstraordinære situationer ikke er muligt at gennemføre transporten i overensstemmelse med det aftalte, eller hvis omstændigheder hindrer speditøren i at foretage levering af godset efter ankomst til det anviste bestemmelsessted, så har speditøren ansvaret for godset i henhold til NSAB 2015 § 6, stk. 1. Det påhviler dermed speditøren at varetage ordregivers interesser med omhu, og speditøren skal godtgøre, at han har gjort dette inden for ordrens rammer, medmindre anden aftale indgås med ordregiveren.

Hvis speditøren er ansvarlig for forsinkelsen, vil speditøren kunne komme til at erstatte et beløb svarende til maksimalt den aftalte fragt eller andet vederlag, som følger af NSAB 2015 § 19:

”A. Erstatning for forsinkelse med afhentning, transport eller aflevering ydes, jfr. § 7, stk. 1, for sådanne direkte og rimelige omkostninger, som speditøren på tidspunktet for aftalens indgåelse kunne forudse som en sandsynlig følge af forsinkelsen, dog højst et beløb svarende til den aftalte fragt eller andet vederlag.

B. I de tilfælde, hvor der er indgået aftale om en transport med tidsløfte, jfr. § 7, stk. 2, skal speditøren, såfremt ikke andet er aftalt, ved overskridelse af den aftalte transporttid kreditere ordregiveren den aftalte fragt eller andet vederlag, som er aftalt for transporten. Kreditering skal dog ikke finde sted, såfremt forsinkelsen er opstået som følge af omstændigheder uden for speditørens egen kontrol…”

Endvidere vil bestemmelser vedrørende forsinkelsesansvar og -begrænsning i de relevante lovgivninger, som måtte gælde for den enkelte transport, også kunne være relevante.Danske Speditørers interne forsikringsenhed ”Speditørernes Forsikringsservice – Curatio” er certificeret forsikringsformidler. Curatio både rådgiver medlemmer om risiko og forsikringer, og håndterer forsikringer for medlemmer.

Læs mere om hvad vi kan hjælpe med her

Det er særdeles vigtigt at have overblik over sin risiko og nærmere hvilke specifikke opgaver, som udføres for kunderne, og hvilke krav det potentielt kan medføre. Er alle potentielle krav mod jer dækket på jeres speditøransvarsforsikring? Hvis I udfører toldopgaver, er der typisk mange undtagelser i forsikringsdækningerne hvilket kan betyde at I modtager et dyrt toldkrav, som ingen af jeres forsikringer dækker. Hvis I udfører nogen former for behandling, bearbejdning eller pakning af kundens gods er der også grund til at være ekstra opmærksom på om denne risiko er forsikringsafdækket på behørig vis.

Denne guide kan ikke erstatte juridisk rådgivning, og der tages forbehold for fejl eller mangler. Spørgsmål til denne guide kan rettes til Danske Speditørers juridiske afdeling på tlf. 70131214. Vi opdaterer løbende, så hold dig opdateret via vores hjemmeside for at sikre, at du har den nyeste version.